WhyDonate logo

Výhody a Nevýhody Crowdfundingu Platforem

Nevýhody Crowdfundingu Platforem

0% nákladů na platformu, můžete začít ihned

Úvod do Crowdfundingu

Crowdfunding je způsob získávání finančních prostředků, který umožňuje jednotlivcům i organizacím získat peníze na konkrétní projekt nebo věc prostřednictvím online platformy. Koncept crowdfundingu je známý již po staletí, kdy komunity sdružují prostředky na podporu společných cílů. S rozvojem digitálních technologií se však crowdfunding stal celosvětovým fenoménem, který každoročně vybírá miliardy dolarů na různé účely.

Než začneme diskutovat o výhodách a Nevýhody Crowdfundingu platforem, pojďme si nejprve říci, proč crowdfundingové platformy potřebujeme. Bankovní krize v roce 2007 způsobila obrovský propad důvěry ve finanční systém. Lidé začali hledat alternativní způsoby, jak uspokojit své úvěrové a investiční potřeby.

Jedním z důsledků byl rozvoj peer-to-peer sítí a pokus o decentralizaci peněžního systému. Kryptoměny a crowdfundingové platformy jsou dva skvělé příklady tohoto pokusu o decentralizaci. Díky exponenciálnímu růstu internetu a sociálních médií se crowdfunding stal dostupnějším než kdykoli předtím.

Úkolem crowdfundingových platforem je důkladně sledovat a hodnotit jak dlužníky, tak investory. Kromě toho musí sledovat zákony a předpisy a zajistit, aby tvořily spolehlivý základ pro usnadnění crowdfundingu.

Crowdfundingová platforma - dárcovství

1. Odpovědné Podnikání

Crowdfunding se v kontextu sociální odpovědnosti podniků mimořádně dobře hodí jako metoda financování. Půjčování veřejných peněz se dobře hodí k podnikatelskému konceptu nebo nápadu, který se zaměřuje na udržitelnost nebo investuje do komunity.

2. Nová Metoda Financování

Sběr darů prostřednictvím crowdfundingových platforem je relativně novou metodou financování. Významnou výhodou je flexibilita, s jakou lze úvěr inkasovat. Banky velmi trpí byrokracií a mají pomalou administrativu. Podmínky pro schválení žádosti o úvěr jsou mnohem přísnější. Peer-to-peer půjčky nabízejí alternativu pro podniky a jednotlivce, kteří nemají nárok na tradiční bankovní financování.

3. Zajímavé Investice

Peer-to-peer úvěr může být velmi zajímavý i jako investice. Výnosy až 11 % nejsou neobvyklé. Investice může přinést výnos a dividendu, čímž se investovaná částka zhodnocuje. Přečtěte si více o tom, jak úspěšně investovat do peer-to-peer úvěrů.

Crowdfundingové platformy - obchodní analýza

4. Jednoduché, relativně rychlé a levné

Platformy pro crowdfunding jsou poměrně jednoduchým, levným a rychlým způsobem, jak získat peníze pro svůj podnik nebo projekt. Náklady na financování prostřednictvím crowdfundingu se obvykle pohybují mezi pěti a devíti procenty, zatímco jiné možnosti financování rychle přidávají deset a více procent.

5. Méně přísné podmínky

Podmínky pro podání žádosti o crowdfunding jsou mnohem flexibilnější než u standardních způsobů financování (jako např. podnikatelský úvěr z banky). Od projektu a společnosti se například vyžaduje méně záruk a záruk. Důvodem je především skutečnost, že dary na crowdfundingové projekty jsou považovány za rizikový kapitál. V důsledku toho je na dlužníky vyvíjen menší tlak, aby poskytli zajištění nebo jiné formy záruky za účelem získání financování.

6. Méně regulace

Vzhledem ke své relativně krátké existenci je peer-to-peer financování obklopeno méně přísnými právními předpisy a regulacemi. Výsledkem je způsob financování s relativně nízkým vstupním prahem a flexibilním charakterem.

7. Výhodný marketing a propagace

Platformy pro crowdfunding představují nákladově efektivní způsob, jak vést úspěšnou marketingovou kampaň a přilákat investory i zákazníky.

Dobrá kampaň ukazuje odvahu, kreativitu a podnikavost. Získání publicity pomocí takové kampaně je proto mnohem snazší než při použití tradičního modelu. Zvláště pokud je nápad do jisté míry originální, je šance, že jej média budou považovat za cennou zprávu. S trochou štěstí a kreativity se nápadu chytí sami a reklama se dostaví prakticky sama.

Prostřednictvím kampaně je také možné vyzkoušet, jak na váš nápad reaguje veřejnost. Pokud projekt poměrně snadno přiláká investory, můžete předpokládat, že o vaši společnost nebo projekt je jistě zájem. Je také velká šance, že věřitelé budou podnikání sledovat a poskytnou vám zpětnou vazbu, díky níž bude možné projekt dále zdokonalovat.

8. Vazba s investory

Hlavní výhodou crowdfundingu oproti tradičnímu financování je zapojení investorů. To je mnohonásobně více, než když žádáte o financování v bance. V některých případech lze investory považovat téměř za fanoušky nebo velvyslance. Projekt tak získá další impuls a ještě větší publicitu.

Platformy pro crowdfunding - podnikání

9. Investoři zvyšují prodeje

Vzhledem k tomu, že věřitelé, kteří přispívají na crowdfundingové projekty, jsou soukromí investoři, je možné, že velká část z nich bude chtít být také zákazníky společnosti (využívat služby, kupovat vyvíjený produkt atd.), a tím zvýšit obrat další stimulací. To je rozdíl od běžného bankovního financování, které nikdy nevytváří další příjmy prostřednictvím téže banky.


Jaké jsou nevýhody crowdfundingu
Platformy?

Vše, co se třpytí, není zlato. To znamená, že na světě není nic dokonalé, a crowdfunding není výjimkou. I když je myšlenka crowdfundingu ušlechtilá, existuje mnoho crowdfundingových platforem, které se ve jménu crowdfundingu zaměřují na řadu podvodných činností. Navíc nedostatek správných znalostí o crowdfundingu může vést k deprivaci.

  • Cíl financování musí být dosažen

Hlavní nevýhodou crowdfundingu prostřednictvím crowdfundingových platforem je, že pokud se vám nepodaří včas vybrat stanovený rozpočet, váš projekt bude z platformy odstraněn a vy budete muset začít znovu od nuly. V případě konkurzu může navíc vzniknout pohledávka za vaším osobním majetkem. Některé platformy nabízejí možnost opakované propagace upravené verze kampaně, ale není to všeobecné právo.

  • Žádné splácení investic

Existuje riziko, že dlužník nakonec nebude schopen dostát svým splátkovým závazkům nebo na něj bude vyhlášen konkurz. Peer-to-peer financování podléhá méně přísným pravidlům, což znamená, že se nabízí méně finančních záruk. Investice do nesprávného produktu proto může vést ke ztrátě. To může být na úkor věřitelů a platforem.

Crowdfundingové platformy - investice

  • V závislosti na struktuře ICT

Sběr darů prostřednictvím crowdfundingu probíhá především online. Platformy, věřitelé a dlužníci jsou proto velmi závislí na internetu a kvalitě infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Problémy s touto infrastrukturou a špatné fungování platformy proto mohou vést k velkým nevýhodám jak pro platformu, tak pro investory a podnikatele.

  • Staré zákony mohou být překážkou

Právní systém je pomalý. Vzhledem k relativně krátké době, během níž se crowdfunding vyvinul v plnohodnotný způsob financování, neměl stávající právní rámec ještě dostatek času se těmto novým okolnostem přizpůsobit. To znamená, že pravidla pro určité situace jsou zastaralá a mohou být překážkou. Za jiných okolností určitá pravidla chybí a je potřeba většího dohledu. To může vést ke strnulým situacím nebo způsobit potíže. Vláda v současné době formuluje a zavádí řešení.

  • Riziko platformy

Úpadek platformy může mít přímý negativní dopad na podnikatele i investory.

  • Časově náročná kampaň

Financování projektu prostřednictvím crowdfundingu vyžaduje intenzivní a rozsáhlou přípravu. Vytvoření úspěšné kampaně zabere spoustu času a energie, kterou můžete věnovat jiným věcem. Jak kampaň nastavíte? Které dárcovská platforma vyberete pro kampaň? Jak probíhá propagace? To jsou otázky, které je třeba zvážit při spuštění crowdfundingové kampaně.

  • Podvody ze strany crowdfundingové platformy

Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nový a rostoucí trh, nebylo dosud navrženo mnoho systémů, které by těmto podvodům předcházely nebo je kompenzovaly.

  • Podvody ze strany dlužníků

Je možné, že dlužníci založili podvodnou kampaň. Důvodem je méně přísná kontrola než u jiných způsobů financování. Pokud se rozhodnete investovat do takových projektů, existuje méně záchranných sítí, které by absorbovaly vaše ztráty.

Platformy si v současné době nevyměňují informace o nepoctivých dlužnících a bohužel zatím nemají systém registrace podvodníků.

  • Platební riziko v důsledku špatného rozpočtu

Špatná příprava a výpočet požadavku na peníze může způsobit mnoho problémů věřitelům, dlužníkům i samotné platformě. Největším rizikem jsou zde problémy s platbami: protože jste si předem nesestavili rozumný investiční rozpočet, dochází k nadměrnému nebo nedostatečnému financování. To může značně zkomplikovat další průběh projektu a vést až k úpadku.

V předběžné fázi crowdfundingu platí méně pravidel a podmínek, což znamená, že tyto problémy mohou vzniknout rychleji než u jiných forem financování.

Stále hledáte pravidelné financování od banky? Před podáním žádosti pak porovnejte podnikatelské úvěry.


Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se crowdfundingu

Q. Jaký je dopad crowdfundingu?

A. Crowdfunding má ze zřejmých důvodů přímý dopad na financování jakékoli organizace nebo i na jednotlivé fundraisery. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak měřit dopad crowdfundingu, je výpočet poměru financování k cíli, což je měřítko toho, kolik peněz jste prostřednictvím crowdfundingu získali.

Jedním z nejvíce přehlížených aspektů crowdfundingu je sociální kapitál, který kampaň vytváří. To je část, kterou si většina výzkumníků neuvědomuje, protože je velmi důležité oslovit co nejvíce zapojených lidí. Kampaň by se měla zaměřit na vytváření povědomí a sociální média jsou důležitou součástí tohoto úsilí.

Q. Co je příkladem crowdfundingu?

A. Příkladem využití crowdfundingu jednotlivci je získávání finančních prostředků pro zdravotnictví. V tomto případě, pokud někdo potřebuje vážnou zdravotní péči, může jednoduše zahájit crowdfunding a získat peníze na své výdaje na lékařskou péči. Prostřednictvím crowdfundingových platforem, jako je WhyDonate, lze zahájit kampaň na získání finančních prostředků, přidat všechny důležité údaje o příčině a vybrat peníze na lékařské účty.

Q. Jak efektivní je crowdfunding?

A. Podle statistik proběhlo v roce 2020 na celém světě celkem 6 455 080 crowdfundingových kampaní. Dárcovský crowdfunding je jedním z nejrozšířenějších typů crowdfundingu. Používá se k úhradě životních nákladů v mnoha oblastech, jako je zdravotní péče, sport, přírodní katastrofy a další! Crowdfunding je vzhledem ke způsobu, jakým se s ním zachází, velmi účinný. Než začnete naslepo shromažďovat finanční prostředky, musíte pochopit celý proces.

Q. Je crowdfunding rozumnou alternativou k tradičnímu bankovnímu financování?

A. Mnoho začínajících podniků a lidí s ambiciózními projekty dnes využívá crowdfunding jako způsob financování k získání počátečního kapitálu. Crowdfunding je však relativně novou formou financování. Proto je nutné pečlivě zvážit všechna pro a proti.

Jako podnikatel si musíte pečlivě ověřit, se kterými stranami spolupracujete, a zjistit, jak zohledňují například zákony a předpisy. Je také důležité pečlivě zvážit své přesné úvěrové potřeby a kriticky posoudit své plány. Dobrý předběžný průzkum může zabránit ztrátě peněz. Je důležité, aby investoři kriticky zhodnotili, do kterých projektů přesně budou investovat a prostřednictvím jaké platformy.

Získávání peněz pro soukromou a dobrou věc.

0% poplatků za platformu, takže začněme.

Dárcovská crowdfundingová platforma v Evropě. WhyDonate je celosvětová platforma pro fundraising, která efektivně, relevantně a příjemně propojuje dárce s cíli. Naším cílem je vytvořit nejlepší mezinárodní platformu pro fundraising na světě pro jednotlivce, nevládní organizace a společnosti. Toho dosahujeme tím, že nabízíme nejnovější funkce pro fundraising.

instagram logo
twitter