WhyDonate logo

Podpora zdravia a nádeje: Objavte najlepších 10 neziskových organizácií v oblasti zdravotníctvo v Európe.

Podpora Zdravia A Nádeje: Objavte Najlepších 10 Neziskových Organizácií V Oblasti Zdravotníctvo V Európe

0% poplatkov za platformu, môžete začať ihneď

Zdravotnícke charitatívne neziskové organizácie v Európe sú mimovládne organizácie, ktoré poskytujú zdravotné služby a podporu zraniteľným populáciám v regióne. Pracujú na rôznych problémoch, ako boj proti chorobám, zlepšovanie prístupu k liekom, podpora zdravotníctvo rovnosti, podpora utečencov a migrantov a reagovanie na núdzové situácie a katastrofy.

Avšak tieto neziskové organizácie čelia mnohým výzvam a prekážkam pri plnení ich misií. Niektoré z hlavných výziev sú:

  • Nedostatok finančných prostriedkov: Zdravotnícke charitatívne neziskové organizácie sa spoliehajú na dary, granty a partnerstvá na financovanie svojich činností. Avšak mnoho darcov a vlád znížilo alebo presmerovalo svoje finančné prostriedky na iné priority v dôsledku hospodárskej krízy, pandémie COVID-19 a meniacej sa politického prostredia. Toto zanechalo mnoho neziskových organizácií bojujúcich o udržanie svojich činností a personálu a neschopných zvyšovať mierku alebo inovovať svoje zásahy.
  • Chýbajúca koordinácia: Zdravotnícke charitatívne neziskové organizácie pôsobia v komplexnom a rozmanitom prostredí, v ktorom sú zapojení viacerí aktéri a zainteresované strany. Avšak často existuje potreba po koordinácii a spolupráci, čo vedie k duplikácii, neefektívnosti a medzieram pri poskytovaní služieb. Okrem toho niektoré MVO potrebujú pomoc pri dodržiavaní predpisov a noriem rôznych krajín a darcov, čo môže obmedzovať ich flexibilitu a účinnosť.
  • Chýbajúca viditeľnosť: Charitatívne neziskové organizácie v oblasti zdravotníctva často pracujú v odľahlých alebo marginalizovaných oblastiach, kde ich účinok a úspechy nie sú široko rozpoznávané ani ocenené. Tiež čelia konkurencii ďalších neziskových organizácií a sektorov o pozornosť a podporu verejnosti a médií. Okrem toho, niektoré neziskové organizácie majú nedostatok zručností alebo zdrojov na efektívnu komunikáciu svojej práce a výsledkov, čo môže brániť ich snahám o lobovanie a získavanie finančných prostriedkov.

Preto potrebujú neziskové organizácie v oblasti zdravotníctva v Európe viac finančnej podpory a podpory z rôznych zdrojov a sektorov.

Pripojte sa k hnutiu: Darujte Európe k 10 najlepším charitatívnym neziskovým organizáciám v oblasti zdravotnej.


Charitatívne neziskové organizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe

10 najlepších charitatívnych organizácií v oblasti zdravotníctvo v Európe

1. Nadácia Usherovho syndrómu

Usherov syndróm je zriedkavé genetické ochorenie spôsobujúce stratu sluchu a progresívne zhoršovanie zraku. Existujú tri typy, ktoré sa líšia v závažnosti, pričom Typ I je najviac znefunkčňujúci. Ľudia často zažívajú hluchotu od narodenia a vyvíjajú retinitis pigmentosu, čo vedie k tunelovému videniu alebo slepotu s postupom času.

Usherova syndrómová nadácia zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní výskumu liečby a poskytovaní podpory postihnutým jednotlivcom a ich rodinám. Finančné prostriedky sú nevyhnutné na pokrok v gene terapiách, zlepšovanie asistenčných technológií a podporu vzdelávacích zdrojov. Darovaním poskytujete týmto charitám silu, aby mohli ponúknuť nádej a zlepšiť kvalitu života pre tých, ktorí zápasí s výzvami syndrómu Usher.

2. Nadácia Semmy

Neziskové organizácie zamerané na zdravotnú starostlivosť v Európe, ako napríklad Nadácia Semmy, sa snažia zlepšiť dĺžku života a výsledky liečby detí s nádormi v mozgovom kmeňu, konkrétne s gliómami mozgového kmeňa. Ročne, Nadácia Semmy vyčlení 300 000 € na vedecký výskum na VUmc, Univerzitnom lekárskom centre v Amsterdame.

Napriek zriedkavosti nádoru kmeňa mozgu (DIPG/pons glioma) nemá farmaceutický priemysel záujem financovať výskum. Je nevyhnutné pre neziskové organizácie zamerané na zdravotnícku charitu v Európe získavať finančné prostriedky nezávisle, spoliehajúc sa na vlastné iniciatívy a podporu komunity, aby bojovali proti tejto ničivej chorobe.

3. To Giet Mal Foundation

Založená dňa 11. decembra 2019 Stefanom van der Palm a jeho manželkou Mariannou Faber, nezisková organizácia v oblasti zdravotníctvo v Európe známa ako „It Pour Mâl Foundation“ sa zaväzuje poskytovať finančnú podporu pre vedecký výskum život ohrozujúcich alebo zriedkavých chorôb. Zakladateľstvo dosahuje túto misiu prostredníctvom výnimočných športových úspechov a usiluje sa splniť želania jednotlivcov zápasiacich s chorobami. Hlavným cieľom je prispieť k pokroku v zdravotníctve a zlepšiť životy tých, ktorých postihujú vážne alebo neobvyklé zdravotné stavy.

4. Stichting Steun 22Q11

Zdravotnícke charity neziskové organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení syndrómu 22q11.2, ktorý je vrodený genetickým poruchou označenou vymazaním malého úseku na chromozóme 22 na mieste q11.2. Napriek svojej prevalencii na medzinárodnej úrovni (1 zo 2000 pôrodov), sú dôsledky hlboké.

Hodnotený ako druhý najčastejší genetický poruchu v Holandsku po Downovom syndróme, Stichting Steun 22Q11 podporuje výskum a spolupracuje s odbornými centrami v Utrechte a Maastrichte. Snažiac sa vyvrátiť nesprávne predstavy, nezisková organizácia aktívne participuje v kampani „Pretože šport nie je samozrejmý“ a realizuje spolupracujúci projekt so Stichting Hulphond Nederland.

5. Huntingtonova Asociácia

Huntingtonova choroba je dedičné neurodegeneratívne ochorenie charakterizované postupným motorickým zhoršením, kognitívnym úpadkom a psychiatrickými symptómami. Vyvolané mutáciou v géne HTT vedie k degenerácii nervových buniek v mozgu. Symptómy sa zvyčajne prejavujú v strednom veku dospelých a ovplyvňujú pohybovú kontrolu, kogníciu a emocionálne blaho.

Asociácia usilovne pracuje na rozpoznaní choroby, diskutuje o dôsledkoch pre pacientov a ich rodiny, zlepšuje starostlivosť s cieľom zlepšiť kvalitu života a stimuluje a financuje vedecký výskum s cieľom zastaviť a v konečnom dôsledku predchádzať ochoreniu.

6. Interplast Holandská Nadácia

Od roku 1990 sa nadácia Interplast Holland zaviazala pomáhať deťom a (mladým) dospelým v rozvojových krajinách, najmä tým s rozštípenými perami a popáleninami. Organizácia ponúka trvalú podporu v oblasti rekonštruktívnej plastické chirurgie, starostlivosti o popáleniny a prevencie, s cieľom zlepšiť životy jednotlivcov čeliacich týmto výzvam.

7. Dementie-winkel

Ako nezisková organizácia zameraná na zdravotníctvo, má Dementie-winkel za cieľ zlepšiť pohodu jednotlivcov trpiacich demenciou a usiluje sa o samoodpovednosť bez závislosti na dotáciách. Pôvodne vymyslený Dr. Anneke van der Ruimte a jej synom Peterom Peltzerom, Dementie-winkel.nl prešiel v roku 2014 do nového vedenia. Annekeove cenné poznatky o starostlivosti o životné prostredie ďalej inšpirujú ich prístup. Počas svojej činnosti ako poradkyňa až do roku 2017 jej presťahovanie do domova dôchodcov kvôli podozreniu na demenciu zdôrazňuje naliehavosť príčiny.

8. Nadácia Geert!

Geert Hoogeveen zažil vážnu mozgovú krvácanie, čo viedlo k jeho kritickému prijatiu do Erasmusovho lekárskeho centra. Napriek rozsiahlym rehabilitačným snahám na rôznych miestach, želaný výsledok návratu Geerta domov nebol dosiahnutý. Náklady na starostlivosť sú hradené z osobného rozpočtu Geerta, no náklady na ubytovanie predstavujú dlhodobú finančnú výzvu pre jeho rodinu. Na riešenie tohto problému bola založená Nadácia Geert, ktorej hnacou silou je túžba tých, ktorí majú záujem o Geerta, prispieť a umožniť trvalú starostlivosť o neho.

9. Fleur Colorée Foundation

Jedna z neziskových organizácií v oblasti zdravotníctva v Európe, Nadácia Fleur Colorée, vznikla z vďaky voči Nemocnici Antoniho van Leeuwenhoeka za ich neustálu podporu. Venovaná pozitívnym príspevkom k blahu zamestnancov (starostlivosti) a pacientov, nadácia dáva prioritu zbieraniu finančných prostriedkov. Dobrovoľníctvo pacientov je dôležitým zameraním, najmä pokiaľ ide o zvládanie samoty pacientov počas ich pobytu v nemocnici. Základný cieľ organizácie je prinášať vitalitu do skúseností pacientov, ponúkajúc mnoho spôsobov, ako ich podporiť.

10. Libra Revalidácia & Audiológia

Ročný zápas Handbikebattle v Rakúsku premení horu na dobytateľnú výzvu pre LibraBikers a ďalších 14 tímov z rehabilitačných centier. Zamerané na prekonanie fyzických a mentálnych obmedzení, táto bitka podporuje motto ‚môžete urobiť oveľa viac, ako si myslíte‘. Tréningové ​​relácie podporujú sebapoznanie a zdôrazňujú spoločný cieľ prekročenia cieľovej čiary. Aj keď víťazstvo je príjemným bonusom, hlavným cieľom je podporiť aktívny životný štýl, čo je zrejmé z trvalého zapojenia viac ako polovice účastníkov. Podporte misiu Libra pri umožňovaní tejto transformačnej cesty.


Zdravotnícke charitatívne neziskové organizácie a platformy pre crowdfundovanie

Neziskové organizácie v oblasti zdravotníckej starostlivosti využívajú platformy na zbieranie finančných prostriedkov na riešenie kritických zdravotných potrieb. Tieto neziskové organizácie využívajú silu online komunít na zbieranie finančných prostriedkov na liečebné ošetrenie, výskum a podporu pacientov. WhyDonate, ktorá je jednou z najdôveryhodnejších platforiem pre crowdfunding, je komplexným riešením pre všetky charitatívne organizácie v oblasti zdravotníctvo.

Využívaním webovej stránky na fundraisovanie WhyDonate tieto organizácie rozširujú svoj dosah, zapájajúc globálnu verejnosť do prispievania na zdravotnícke účely. Tento spolupracujúci prístup posilňuje jednotlivcov, aby mohli mať významný vplyv, poskytujúc finančnú pomoc a nádej tým, ktorí čelia zdravotným výzvam. Synergia medzi neziskovými organizáciami v oblasti zdravotníckych charít a platformami na crowdfundovanie podporuje pozitívne zmeny v zdravotníckych výsledkoch.


Podpora charitatívnych mimovládnych organizácií v oblasti zdravotníctvo

Na záver, neziskové organizácie v oblasti zdravotníctva v Európe zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní zdravia a pohody miliónov ľudí v regióne. Avšak, potrebujú viac financií a podpory na udržanie a rozšírenie svojej práce a vplyvu. Zvýšením ich povedomia, spolupráce a inovácií môžu prekonať výzvy a prekážky a dosiahnuť svoje misie a vízie.

Získavanie peňazí na súkromné a dobré účely.

0% poplatkov za platformu, takže začnime.

Darcovská crowdfundingová platforma v Európe. WhyDonate je celosvetová platforma na získavanie finančných prostriedkov, ktorá spája darcov efektívnym, relevantným a príjemným spôsobom. Snažíme sa vytvoriť najlepšiu medzinárodnú platformu na získavanie finančných prostriedkov na svete pre jednotlivcov, mimovládne organizácie a spoločnosti. Dosahujeme to tým, že ponúkame najnovšie funkcie na získavanie finančných prostriedkov.

instagram logo
twitter