WhyDonate logo

Zasady i Warunki

Ma na celu opisanie praw i obowiązków wszystkich osób korzystających ze strony internetowej.

Warunki Rejestracji WhyDonate

Te Warunki Rejestracji dotyczą Przyczyn, które chcą być widoczne na platformie WhyDonate w celu pozyskiwania darowizn.

Aby proces rejestracji był jak najprostszy i tym samym kosztowy, zawierana jest umowa między WhyDonate a Przyczyną. Jeśli nie chcesz zawierać umowy w imieniu Przyczyny, prosimy o niekontynuowanie procesu rejestracji oraz nie wprowadzanie żadnych danych na Platformie.

Jeśli Przyczyna zgadza się na te Warunki Rejestracji, WhyDonate zakłada, że Przyczyna jest świadoma praw i obowiązków, jak określono w tych Warunkach Rejestracji.

Te Warunki Rejestracji mogą być zmieniane przez WhyDonate w dowolnym momencie. Obecna wersja została sporządzona i zaktualizowana dnia 6-11-2022.​

1. Definicje

1.1 WhyDonate; Fundacja WhyDonate, z siedzibą w Amsterdamie przy Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 58490280.

1.2 Cel: Każda zarejestrowana firma lub osoba indywidualna o celach społecznych, która chce korzystać z usług WhyDonate, aby otrzymywać darowizny od darczyńców.

1.3 Użytkownik: Darczyńca, który może dokonywać darowizn na rzecz Celu za pośrednictwem Platformy WhyDonate.

1.4 Platforma: Produkty oprogramowania WhyDonate dostępne na stronie https://whydonate.com.

1.5 Zewnętrzny system płatności: WhyDonate korzysta ze Stripe, zewnętrznej platformy płatniczej. Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania Stripe znajdziesz na ich stronie internetowej pod adresem https://stripe.com.

2. Procedura Rejestracji

2.1 WhyDonate umożliwia Przyczynom stanie się widocznymi i znajdywalnymi online poprzez Platformę oraz łatwe zbieranie darowizn.

2.2 Aby korzystać z Platformy i usług WhyDonate, Przyczyna musi się zarejestrować na platformie. Jeśli Przyczyna zarejestruje się i zaakceptuje Warunki Rejestracji, zostaje zawarta umowa. Po rejestracji, Przyczyna jest weryfikowana przez WhyDonate.

2.3 Przyczyna jest zobowiązana do kompletnego i prawdziwego wypełnienia informacji żądanych w procesie rejestracji. Po pomyślnej rejestracji przez stronę internetową, Przyczyna otrzyma e-mail weryfikacyjny.

2.4 WhyDonate decyduje według własnego uznania, czy zarejestrowana Przyczyna spełnia wymagania określone przez WhyDonate i ma prawo odrzucić wniosek i rozwiązać zawartą umowę.

2.5 Jeśli Przyczyna nie zgadza się z tą metodą zawierania umów, musi zakończyć konto na WhyDonate i przestać korzystać z tych usług.

3. Czas Trwania Umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od momentu zakończenia procesu rejestracji na Platformie.

3.2 Umowa może być natychmiast rozwiązana przez którąkolwiek ze stron bez podania przyczyn.

4. Prawa i Obowiązki WhyDonate

4.1 WhyDonate zawsze zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących praw i regulacji w kontekście zbierania funduszy, chyba że zgodnie z zasadami rozsądku i sprawiedliwości nie można tego od niej oczekiwać.

4.2 WhyDonate skonfiguruje Przyczynę na Platformie jak najszybciej po rejestracji. Platforma zostanie skonfigurowana na podstawie informacji dostarczonych przez Przyczynę.

4.3 WhyDonate będzie realizować swoje działania jak najbardziej zgodnie z życzeniami Przyczyny, ale nie jest zobowiązane do stałego stosowania się do instrukcji Przyczyny odnośnie wykonania umowy.

4.4 WhyDonate ma prawo zmieniać lub dostosowywać dostarczone informacje, jeśli przyczyni się to do lepszej dostępności i/lub jakości Platformy.

4.5 WhyDonate zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celu konserwacji, dostosowania lub ulepszenia systemów WhyDonate. WhyDonate zasadniczo zapewni, aby takie wyłączenie miało miejsce poza godzinami pracy i poinformuje Przyczynę z wyprzedzeniem o planowanym wyłączeniu. WhyDonate nigdy nie jest zobowiązane do wypłacania odszkodowania za szkody związane z takim wyłączeniem.

5. Prawa i Obowiązki Przyczyny

5.1 Tylko osoba ustawowo i prawnie upoważniona jest uprawniona do reprezentowania osoby prawnej. Jeżeli Przyczyna nie jest osobą prawną, ale osobą fizyczną, tylko ta osoba jest uprawniona do rejestracji w WhyDonate. Jeśli przedstawiciel Przyczyny nie reprezentował jej legalnie, osoba ta jest odpowiedzialna wobec WhyDonate za wszelkie szkody.

5.2 Przyczyna sama jest odpowiedzialna za poufność nazwy użytkownika i hasła dostarczonych przez WhyDonate. Jeśli nazwa użytkownika i hasło Przyczyny zostaną uzyskane przez stronę trzecią, a nie jest to związane z WhyDonate, WhyDonate nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tego. W przypadku podejrzenia nadużycia konta, Przyczyna powinna jak najszybciej poinformować WhyDonate.

5.3 Pliki, dane i/lub materiały, które Przyczyna umieszcza na platformie lub dostarcza WhyDonate, nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej i/lub prywatności. Również nie jest wymagana zgoda ani licencja od Celu ani żadnej strony trzeciej do korzystania z plików na Platformie.

5.4 Umowa zostanie wykonana na podstawie informacji wprowadzonych przez Przyczynę. Przyczyna gwarantuje autentyczność, poprawność i jakość dostarczonych informacji.

5.5 Przyczyna zawsze zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych, które dotyczą Przyczyny i zbierania funduszy.

5.6 Przyczyna zobowiązuje się do wydatkowania wszystkich przychodów uzyskanych z działalności WhyDonate zgodnie ze swoimi statutami, regulacjami lub opisem osobistym.

5.7 Jeśli Przyczyna nie spełnia swoich obowiązków określonych w tym artykule, nigdy nie prowadzi to do niedociągnięcia ze strony WhyDonate, i WhyDonate nigdy nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za konsekwencje tego niedociągnięcia.

6. Odbieranie darowizn

6.1 Transakcje przychodzących darowizn są realizowane przez Zewnętrzny System Płatności. Koszty dostawcy płatności to procent oraz stała opłata za transakcję. Koszty są następujące:

Waluta Procent Stała
GBP 1.90% 0.25
EUR 1.90% 0.25
USD 2.90% 0.30
CHF 2.90% 0.30
AUD 1.90% 0.30
NZD 2.90% 0.30
SGD 3.40% 0.50
CAD 2.90% 0.30
DKK 1.90% 2.00
PLN 1.90% 1.00
RON 1.90% 1.00
SEK 1.90% 1.80
NOK 2.90% 2.00
HUF 1.90% 85.00
BGN 1.90% 0.50
ALL 1.90% 25.00
AMD 1.90% 120.00
AZN 1.90% 0.60
BAM 1.90% 0.60
CZK 1.90% 6.50
RSD 1.90% 30.00
TRY 1.90% 9.00
UAH 1.90% 12.00
THB 3.65% 10.00
AED 2.90% 1.00
JPY 3.60% 0.00
MKD 2.90% 18.00
MDL 2.90% 6.00

W niektórych przypadkach dostawca płatności pobiera dodatkowe opłaty za niektóre płatności przez PayPal lub kartę kredytową (na przykład karty biznesowe American Express). Te opłaty są następnie przenoszone na opłatę transakcyjną.

6.2 Stripe (procesor płatności WhyDonate) ma określone wytyczne dotyczące minimalnej wypłaty środków. Pełną listę tych regulacji można znaleźć tutaj. 

6.3 WhyDonate pobiera 0% opłaty platformowej, chyba że użytkownik zdecyduje się usunąć opcję „napiwku” z formularza darowizny. W takim przypadku WhyDonate pobiera 3% kosztów platformy z początkowo przekazanej kwoty, nie odejmując kosztów przetwarzania płatności, jako rekompensatę za świadczone usługi i korzystanie z platformy.

6.4 Darowizny będą wypłacane, gdy tylko zostaną potwierdzone numer konta bankowego i tożsamość Przyczyny. Do tego czasu darowizny na rzecz zbiórek Przyczyny mogą być dokonywane, ale jeszcze nie wypłacone. Jeśli potwierdzenie numeru konta bankowego i/lub tożsamości okaże się niemożliwe, darowizny, pomniejszone o koszty transakcji, zostaną zwrócone darczyńcom.

6.5 Otrzymane darowizny są automatycznie wypłacane Przyczynie miesięcznie, około 1. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Możliwe jest również zażądanie bezpośredniej wypłaty w ramach konta WhyDonate. W zależności od banku Przyczyny, darowizny znajdą się na koncie bankowym w ciągu 3 dni roboczych. Darowizny z ryzykiem zwrotów (w tym Polecenie Zapłaty, Karta Kredytowa i PayPal) są zwalniane do wypłat po 30 dniach.

6.6 Przyczyna może przeglądać wszystkie darowizny i wypłaty na koncie WhyDonate, aby zweryfikować dokładność wypłaty.

6.7 Jeśli darowizna zostanie cofnięta lub nie można jej uzyskać w inny sposób, ale już została wypłacona Przyczynie, kwota cofnięta i koszty cofnięcia zostaną rozliczone z następną płatnością od WhyDonate do Przyczyny. Jeśli rozliczenie nie jest możliwe, kwota cofnięcia i koszty cofnięcia zostaną obciążone Przyczynie za pomocą polecenia zapłaty.

6.8 Opłata za anulowanie polecenia zapłaty wynosi 7,50 euro za każde anulowanie. Opłata za anulowanie płatności kartą kredytową wynosi 20,00 euro za każde anulowanie.

6.9 Jeśli okaże się, że płatność została dokonana przez WhyDonate bez podstaw prawnych, płatność ta jest natychmiast wymagalna i płatna przez WhyDonate, a Przyczyna jest zobowiązana do zwrotu kwoty na żądanie.

6.10 WhyDonate ma prawo korzystać z innego systemu płatności bez podania przyczyn, nawet jeśli wiąże się to ze zmianą kosztów. WhyDonate poinformuje Przyczynę o tym z wyprzedzeniem.

6.11 WhyDonate nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niefunkcjonowaniem lub niekompletnym funkcjonowaniem zewnętrznego systemu płatności.

7. Dane Osobowe i Prywatność

7.1 Podczas rejestracji Celu na Platformie, wymagane są pewne dane (osobowe), na przykład dane osobowe upoważnionego przedstawiciela lub dane osobowe samego Celu.

7.2 Dane osobowe, które zbiera WhyDonate, są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z Przyczyną. WhyDonate prosi o wprowadzenie danych, które są potrzebne do zarejestrowania Przyczyny i wykonania naszych usług.

7.3 WhyDonate szanuje prywatność Przyczyn i darczyńców. Dane osobowe niezbędne do rejestracji Celu będą traktowane poufnie i będą udostępniane stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy (na przykład z Zewnętrznym Dostawcą Usług Płatniczych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR).

7.4 Nazwiska darczyńców są widoczne dla Celów, chyba że darczyńca dokonał darowizny anonimowo. Jako odbiorca tych danych osobowych, Cel jest uznawany za administratora w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR). Cel gwarantuje, że odpowiedzialnie i zgodnie z GDPR zarządza danymi osobowymi (imię i adres e-mail), które zostały im udostępnione. Dane osobowe udostępnione nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, chyba że darczyńca wyraźnie na to zezwolił.

7.5 Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej odrębnej polityce prywatności i polityce dotyczącej plików cookie.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Prawa własności intelektualnej, które strony udostępniają sobie wzajemnie w ramach wykonania umowy, pozostają przy właścicielu lub u osoby trzeciej, od której właściciel nabył prawo.

8.2 Obie strony przyznają sobie nawzajem tylko prawo użytkowania praw własności intelektualnej, które nie są wyłączne i nieprzenośne, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

8.3 Prawo użytkowania oznacza między innymi, że Użytkownicy Platformy mają możliwość wyświetlania własności intelektualnej Przyczyny za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych.

8.4 WhyDonate jest upoważnione do dostosowania logotypów Przyczyny, jeśli przyczynia się to do poprawy jakości i użyteczności logotypów.

8.5 Przyczyna przyznaje WhyDonate prawo do wyświetlania logotypu Przyczyny jako afiliowanego WhyDonate na Platformie.

8.6 Przyczyna zwalnia WhyDonate od roszczeń osób trzecich w zakresie praw własności intelektualnej do plików, danych i/lub materiałów umieszczonych na Platformie przez Przyczynę lub dostarczonych WhyDonate.

9. Gwarancje

9.1 Wady oprogramowania zgłoszone WhyDonate przez Przyczynę lub osoby trzecie po rozpoczęciu prac przez WhyDonate będą zmieniane według uznania WhyDonate lub bezpłatnie, chyba że przyczyna tych wad może być przypisana Przyczynie.

9.2 Dla Platformy, niedoskonałości, które nie ograniczają znacząco normalnego użytkowania, nie są objęte tą gwarancją.

9.3 Darowizny przekazywane Przyczynie za pośrednictwem Platformy będą przekazywane na konto bankowe Stichting Derdengelden 'Online Payments Foundation’. WhyDonate w żadnym momencie nie zarządza funduszami darczyńców i w ten sposób przestrzega praw i regulacji dotyczących platform. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości, wierzyciele nie mogą rościć sobie praw do wypłacanych Darowizn. Dzięki temu WhyDonate gwarantuje wypłatę Darowizn Przyczynie.

10. Odpowiedzialność

10.1 Odpowiedzialność WhyDonate wobec Przyczyny, z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona na każde zdarzenie (przy czym ciąg połączonych zdarzeń traktowany jest jako jedno zdarzenie) do opłat, które Przyczyna zapłaciła WhyDonate na mocy artykułów 6.1 i 6.2.

10.2 Poprzedni akapit tego artykułu nie ma zastosowania, jeżeli i o ile szkoda wynikła z zdarzenia przypisywanego Przyczynie.

10.3 W każdych okolicznościach odpowiedzialność WhyDonate ogranicza się do bezpośrednich szkód poniesionych przez Przyczynę.

10.4 WhyDonate nigdy nie jest odpowiedzialne za szkody (w tym utratę dochodów przez Przyczynę), które spowodowane są niefunkcjonowaniem lub niepełnym funkcjonowaniem Platformy lub jej części, skutkującymi utratą dochodów dla Przyczyny.

10.5 WhyDonate zawsze ma prawo, o ile jest to możliwe, do naprawienia lub ograniczenia szkód poniesionych przez klienta poprzez naprawę lub ulepszenie prac.

10.6 Ograniczenie odpowiedzialności w tym tytule nie ma zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem zamiaru lub rażącego niedbalstwa ze strony WhyDonate.

11. Siła większości

11.1 Ani Przyczyna, ani WhyDonate nie są zobowiązane do spełnienia jednego lub więcej obowiązków, jeśli są one uniemożliwione z powodu siły wyższej. Siła wyższa obejmuje również nienależyte wykonanie obowiązków przez zaangażowane strony trzecie, jak również każdą sytuację, nad którą strona zainteresowana nie może faktycznie sprawować (decydującej) kontroli, z wyjątkiem obowiązków związanych z płatnościami pieniężnymi.

11.2 Siła wyższa obejmuje sytuacje związane z przerwami i/lub blokadą dostępu do Platformy wynikającymi z awarii technicznych w danych, komunikacji, działaniach innych Użytkowników lub sytuacjach niezgodności wynikających z działań lub zaniechań Celu.

12. Poufność

12.1 Jeśli i o ile poufne informacje jednej ze stron zostaną ujawnione drugiej stronie podczas wykonania umowy, strona odbierająca będzie korzystać z tych informacji tylko w celu wykonania tej umowy i ograniczy dostęp do tych informacji tylko do osób, które z tego powodu powinny być o nich poinformowane. Strony gwarantują, że te osoby będą zobowiązane przez umowę o pracę i/lub umowę o poufności do zachowania poufności tych informacji.

12.2 Informacje poufne nie obejmują informacji, które były już publiczne w momencie ich uzyskania lub stały się znane później, lub które strona odbierająca otrzymała również od strony trzeciej bez narzucenia obowiązku zachowania poufności lub bez obowiązku takiego zachowania przez stronę trzecią.

13. Brak Wydajności

13.1 W przypadku (tymczasowego) zawieszenia płatności, bankructwa, zamknięcia lub likwidacji Przyczyny, WhyDonate ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej stronie.

13.2 Jeśli jedna ze stron nie spełni prawidłowo lub w określonym terminie obowiązku wynikającego z umowy, lub nie zrobi tego w odpowiednim czasie, strona ta jest natychmiast w stanie niewykonania, a druga strona ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części bez wezwania do zapłaty, bez uszczerbku dla innych praw strony rozwiązującej i bez odpowiedzialności tej strony za szkody.

13.3 W przypadku rozwiązania, wszystkie roszczenia strony rozwiązującej wobec drugiej strony natychmiast stają się wymagalne i płatne w całości. Druga strona jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych działań, aby umożliwić stronie rozwiązującej wykonywanie swoich praw.

13.4 W przypadku rozwiązania lub odwołania, o których mowa w tym artykule, następujące obowiązki będą nadal obowiązywać po zakończeniu umowy:

a) zaległe płatności;
b) tajemnica;
c) prywatność;
d) prawa własności intelektualnej;
e) odpowiedzialność.

Te będą nadal istnieć tak długo, jak strony mogą uzasadnienie rościć sobie prawo do ich kontynuacji.

14. Postanowienia Końcowe

14.1 Niniejsza umowa i Warunki Rejestracji podlegają prawu holenderskiemu. W przypadku wystąpienia sporu obie strony będą dążyć do osiągnięcia polubownego rozwiązania. Jeśli nie będzie to możliwe, spory wynikające z tej umowy będą, z wyboru WhyDonate, przedkładane właściwemu sądowi w Haarlem lub Amsterdamie, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

14.2 WhyDonate może według własnego uznania angażować strony trzecie w wykonanie umowy, pod warunkiem zapewnienia, że te strony trzecie będą podlegać tym samym obowiązkom umownym dotyczącym poufności i prywatności co Przyczyna, bez uszczerbku dla pełnego wykonania obowiązków umownych WhyDonate wobec Przyczyny.

14.3 Odchylenia od tych Warunków Rejestracji są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione wzajemnie i na piśmie. Pozostałe postanowienia zawarte w tych Warunkach Użytkowania zachowują pełną moc.

14.4 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków Rejestracji okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całych Warunków Rejestracji. WhyDonate zastąpi nieważną lub nieważną część postanowieniami, które są ważne i których skutki prawne, z uwagi na cel tych Warunków Rejestracji, odpowiadają jak najbardziej tym z nieważnej lub nieważnej części.

14.5 W przypadku sprzedaży, przelewu lub fuzji WhyDonate może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z tych Warunków Rejestracji na stronę trzecią. Cel zostanie o tym powiadomiony.

14.6 Wszystkie kwoty wymienione w tych Warunkach Rejestracji podlegają przyszłym zmianom cen.

14.7 Jeśli postanowienie niniejszej Umowy wymaga, aby powiadomienie zostało dokonane „na piśmie”, wymóg ten zostanie również spełniony, jeśli powiadomienie zostanie dokonane za pośrednictwem e-maila.

Warunki Użytkowania

Te warunki użytkowania dotyczą osób fizycznych i/lub organizacji, które dokonują darowizny lub zakładają kampanię zbierania funduszy dla Przyczyny za pośrednictwem usług WhyDonate.

Aby proces darowania był jak najprostszy i tym samym kosztowy, zawierana jest umowa między WhyDonate a Tobą jako Użytkownikiem. Jeśli nie chcesz zawierać umowy, prosimy o zaprzestanie procesu darowania, nie tworzenie akcji i nie wprowadzanie żadnych danych na Platformie.

Jeśli zgadzasz się na te Warunki Użytkowania, WhyDonate zakłada, że jesteś świadomy praw i obowiązków określonych w tych Warunkach Użytkowania.

Te Warunki Użytkowania mogą być zmieniane przez WhyDonate w dowolnym momencie. Obecna wersja została sporządzona i zaktualizowana dnia 13-10-2022.

1. Definicje

1.1 WhyDonate; Fundacja WhyDonate, z siedzibą w Amsterdamie przy Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 58490280.

1.2 Cel: Każda zarejestrowana firma lub osoba indywidualna o celach społecznych, która chce korzystać z usług WhyDonate, aby otrzymywać darowizny od darczyńców.

1.3 Użytkownik: Darczyńca, który może dokonywać darowizn na rzecz Celu za pośrednictwem Platformy WhyDonate.

1.4 Platforma: Produkty oprogramowania WhyDonate dostępne na stronie https://whydonate.com.

1.5 Zewnętrzny system płatności: WhyDonate korzysta ze Stripe, zewnętrznej platformy płatniczej. Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania Stripe znajdziesz na ich stronie internetowej pod adresem https://stripe.com.

2. Ogólne

2.1 WhyDonate umożliwia Użytkownikom dokonywanie darowizn na rzecz jednej lub więcej Przyczyn lub akcji za pośrednictwem Platformy. Użytkownik może również założyć zbiórkę na rzecz Przyczyny.

2.2 WhyDonate zapewnia, że darowizny dokonane za pośrednictwem Platformy docierają do Przyczyny. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, oprócz dokonywania darowizn.

2.3 Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tymi Warunkami Użytkowania, nie można dokonać darowizny ani założyć zbiórki. Jeśli umowa została zawarta wbrew woli Użytkownika, Użytkownik musi niezwłocznie zgłosić to, wysyłając e-mail na adres [email protected].

3. Darowizny

3.1 Jeśli Użytkownik chce dokonać darowizny za pośrednictwem Platformy, musi zaakceptować te Warunki Użytkowania, a następnie pomyślnie zakończyć wszystkie etapy procesu darowania i płatności.

3.2 Użytkownik sam decyduje, na którą Przyczynę jest dokonywana darowizna, jaka jest żądana kwota darowizny oraz częstotliwość darowizn (jednorazowo lub okresowo).

3.3 Kwota darowizny zostanie przekazana Przyczynie po odjęciu kosztów (transakcyjnych). Darowizny są automatycznie wypłacane Przyczynie miesięcznie, około 1. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Możliwe jest również zażądanie bezpośredniej płatności w ramach konta WhyDonate. W zależności od banku Przyczyny, darowizny znajdą się na koncie bankowym w ciągu trzech dni roboczych.

3.4 Pomyślnie zakończone darowizny zawsze będą wypłacane Przyczynie. Nie jest możliwe cofnięcie darowizny, chyba że wypłata nie może być zrealizowana z powodu braku zweryfikowanego konta bankowego lub tożsamości Przyczyny.

4. Prawa i Obowiązki WhyDonate

4.1 WhyDonate zawsze zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących praw i regulacji w kontekście zbierania funduszy, chyba że nie można tego oczekiwać zgodnie z normami rozsądku i sprawiedliwości.

4.2 WhyDonate ma prawo zmieniać lub dostosowywać informacje dostarczone przez Użytkownika, jeśli przyczynia się to do lepszej dostępności i/lub jakości Platformy.

4.3 WhyDonate zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Platformy w celu konserwacji, dostosowania lub ulepszenia systemów WhyDonate. Jednak WhyDonate nigdy nie jest zobowiązane do wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania za szkody związane z takim wyłączeniem.

4.4 Chociaż WhyDonate stara się oferować poprawne, kompletne i aktualne informacje ze źródeł uważanych za wiarygodne, WhyDonate nie gwarantuje poprawności, kompletności czy aktualności informacji.

4.5 Gdy WhyDonate oferuje hiperłącza do informacji od Celów, nie oznacza to, że WhyDonate poleca te informacje czy usługi. Korzystanie z takich linków odbywa się całkowicie na własne ryzyko. WhyDonate nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, użytkowanie czy dostępność takich informacji. Dlatego WhyDonate w żaden sposób nie może być stroną sporu między osobą, od której pochodzi zgłoszenie, a Użytkownikiem, którego dotyczy zgłoszenie.

4.6 Użytkownicy Platformy mogą sami umieszczać treści na Platformie. WhyDonate nie wykonuje żadnej wcześniejszej kontroli ani nadzoru redakcyjnego nad tymi treściami. WhyDonate zawsze zbada skargi dotyczące treści użytkowników i w razie potrzeby zmieni lub usunie te treści. W przypadku skarg lub uwag, Użytkownik lub odwiedzający powinien skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: [email protected].

5. Dane Osobowe i Prywatność

5.1 Jeśli jako Użytkownik chcesz dokonać darowizny lub rozpocząć kampanię zbierania funduszy, poprosimy Cię o wprowadzenie szeregu danych (osobowych) podczas rejestracji.

5.2 Dane osobowe, które WhyDonate zbiera od Ciebie jako Użytkownika, są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z Tobą. WhyDonate prosi Cię o wprowadzenie tych informacji, ponieważ są one niezbędne do dokonania darowizny lub założenia zbiórki.

5.3 WhyDonate szanuje Twoją prywatność. Dane Użytkowników są traktowane poufnie i udostępniane stronie trzeciej tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy między WhyDonate a Użytkownikiem. Przykładem strony trzeciej, z którą dzielone są dane, jest nasz Zewnętrzny Dostawca Usług Płatniczych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR).

5.4 Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej odrębnej polityce prywatności i polityce plików cookie.

6. Odpowiedzialność

6.1 Odpowiedzialność WhyDonate wobec Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona na każde zdarzenie – gdzie powiązany ciąg zdarzeń jest traktowany jako jedno zdarzenie – do kwoty przekazanej WhyDonate przez Użytkownika.

6.2 Poprzedni akapit tego artykułu nie ma zastosowania, jeśli i o ile szkoda powstała w wyniku zdarzenia przypisanego Użytkownikowi.

6.3 W każdych okolicznościach odpowiedzialność WhyDonate jest ograniczona do bezpośrednich szkód Użytkownika.

6.4 WhyDonate nigdy nie jest odpowiedzialne za szkody (w tym utratę dochodów przez Przyczynę), które są spowodowane niefunkcjonowaniem lub niepełnym funkcjonowaniem Platformy lub jej części, które skutkują utratą dochodów przez Przyczynę.

6.5 WhyDonate ma zawsze prawo, o ile jest to możliwe, do niezależnego naprawienia lub ograniczenia szkód Użytkownika poprzez naprawę lub ulepszenie pracy.

6.6 Ograniczenie odpowiedzialności w tym tytule nie ma zastosowania, jeśli szkoda jest wynikiem zamiaru lub rażącego niedbalstwa ze strony WhyDonate.

7. Prawa Własności Intelektualnej WhyDonate

7.1 Jeśli Użytkownik korzysta z Platformy, zabronione jest:

 1. a) instalowanie Platformy na urządzeniu nie należącym do Użytkownika;
  b) udostępnianie Platformy osobom trzecim w sieci (peer to peer) lub w inny sposób;
  c) udzielanie sublicencji na korzystanie z Platformy;
  d)modyfikowanie Platformy, odkrywanie kodu źródłowego i/lub tworzenie prac pochodnych Platformy.

7.2 Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści i układu Platformy należą do WhyDonate lub jego licencjodawców. Kopiowanie, dystrybucja i inne używanie tych materiałów nie są dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody WhyDonate, z wyjątkiem i tylko w zakresie przewidzianym w obowiązkowych przepisach prawa.

7.3 Nie jest dozwolone włączanie stron internetowych lub pojedynczych elementów (takich jak obrazy, filmy lub aplikacje interaktywne) Platformy w ramkę lub przetwarzanie ich za pośrednictwem innej strony internetowej, jeśli pochodzenie materiału nie jest wyraźnie wskazane.

7.4 Nic, co zostało stwierdzone w tych Warunkach Użytkowania i/lub na Platformie, nie ma na celu przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani przyznania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Użytkownikowi. Korzystanie, które Użytkownik może mieć z Platformy, ogranicza się do tego, co opisano w tych Warunkach Użytkowania.

7.5 Na podstawie tych Warunków Użytkowania, WhyDonate przyznaje Użytkownikowi ograniczone, osobiste, odwoływalne, niewyłączne, niesublicencjonowane, nieprzenośne prawo do przeglądania plików dostępnych za pośrednictwem Platformy i/lub słuchania w sposób i w formacie, w jakim te pliki są dostępne na Platformie.

7.6 Wyraźnie zabronione jest pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, ujawnianie, używanie do bezpośrednich lub pośrednich celów komercyjnych lub używanie w jakimkolwiek celu innym niż cele wymienione powyżej. Pliki, dane, programy i/lub materiały są wyraźnie zabronione, chyba że WhyDonate lub odpowiednia uprawniona strona wyraziła na to zgodę. Nie jest zatem dozwolone – ale nie ogranicza się do – żądanie lub ponowne wykorzystywanie znaczących części Platformy bez pisemnej zgody WhyDonate lub wielokrotne i systematyczne żądanie lub ponowne wykorzystywanie nieznaczących części Platformy, jak określono w ustawie o bazach danych.

7.7 Nie wolno usuwać, czynić nieczytelnymi, ukrywać lub zmieniać jakichkolwiek powiadomień lub wzmianek dotyczących praw własności intelektualnej.

8. Udostępnianie/dostarczanie informacji

8.1 Przekazując pliki, dane i/lub materiały WhyDonate, Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do tego zgodnie z tymi Warunkami Użytkowania i że ma prawo udzielić WhyDonate praw przewidzianych w tych Warunkach Użytkowania.

8.2 Użytkownik gwarantuje, że pliki, dane i/lub materiały, które udostępnia, nie naruszają prawa i nie naruszają praw stron trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej i/lub prywatności. Ponadto nie jest wymagana zgoda ani licencja od Użytkownika ani żadnej strony trzeciej na korzystanie z plików na Platformie.

8.3 Na warunkach określonych w tych Warunkach Użytkowania, Użytkownik zasadniczo zachowuje prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej należące do Użytkownika w odniesieniu do informacji udostępnionych przez Użytkownika na Platformie odwiedzającym Platformę.

8.4 Użytkownik potwierdza i zgadza się, że przekazując pliki, dane i/lub materiały WhyDonate (co w tych Warunkach Użytkowania oznacza między innymi: przesyłanie ich), Użytkownik automatycznie udziela WhyDonate bezpłatnej, nieskrępowanej, światowej, (sub)licencjonowalnej, niewyłącznej licencji na:

 1. a) używanie, reprodukcję, dystrybucję i publiczne udostępnianie plików, danych i/lub materiałów w związku z usługą WhyDonate;
  b) używanie i reprodukcję plików, danych i/lub materiałów (i zezwalanie osobom trzecim na używanie i reprodukcję) w dowolnym medium w celach marketingowych i/lub promocyjnych w związku z usługą WhyDonate;
  c) prawo do usunięcia wszelkich plików, danych i/lub materiałów udostępnionych przez Użytkownika z serwerów WhyDonate i z Platformy, celowo lub nieumyślnie, z jakiegokolwiek powodu oraz bez powodu, bez ponoszenia przez WhyDonate jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w wyniku takiego usunięcia.

8.5 Użytkownik oświadcza, że nie podejmie żadnych działań, które mogą naruszyć prawa (własności intelektualnej) WhyDonate lub stron trzecich. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że każde nieautoryzowane użycie plików, danych i materiałów objętych prawami własności intelektualnej narusza te Warunki Użytkowania oraz obowiązujące prawo, w tym między innymi ustawę o prawie autorskim.

8.6 Użytkownik potwierdza i zgadza się, że pliki, dane i/lub materiały, które Użytkownik udostępnia WhyDonate, będą używane przez innych użytkowników WhyDonate. WhyDonate nie przyjmuje odpowiedzialności za przestrzeganie tych Warunków Użytkowania przez użytkowników WhyDonate. Użytkownik potwierdza również, że istnieje możliwość, że pliki, dane i/lub materiały, które Użytkownik udostępnił WhyDonate, będą używane przez osoby trzecie w sposób sprzeczny z tymi Warunkami Użytkowania lub nieprzewidziany przez nie.

8.7 WhyDonate nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich naruszające te Warunki Użytkowania lub jakiekolwiek przepisy prawne, ani za inne bezprawne działania osób trzecich w odniesieniu do plików, danych i/lub materiałów udostępnionych przez Użytkownika.

8.8 Użytkownik gwarantuje WhyDonate, że ma pełne prawo do plików, danych i/lub materiałów, które udostępnia WhyDonate, oraz że jest w pełni uprawniony i autoryzowany do udzielenia licencji, o której mowa w tych Warunkach Użytkowania.

8.9 Użytkownik zwalnia WhyDonate oraz wszystkie powiązane firmy i osoby od wszelkich roszczeń osób trzecich, opartych na twierdzeniu, że pliki, dane i/lub materiały naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa (własności intelektualnej) stron trzecich lub są w inny sposób bezprawne wobec stron trzecich, oraz od wszelkich roszczeń wynikających z działań Użytkownika sprzecznych z tymi Warunkami Użytkowania. Wszystkie koszty poniesione i szkody poniesione przez WhyDonate w jakikolwiek sposób związane z takimi roszczeniami będą zwracane przez Użytkownika.

9. Postanowienia Końcowe

9.1 Odchylenia od tych Warunków Użytkowania są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie. Pozostałe postanowienia zawarte w tych Warunkach Użytkowania zachowują pełną moc.

9.2 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków Użytkowania okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całych Warunków Użytkowania. WhyDonate zastąpi nieważną lub nieważną część postanowieniami, które są ważne i których skutki prawne, z uwagi na cel tych Warunków Użytkowania, odpowiadają jak najbardziej tym z nieważnej lub nieważnej części.

9.3 W przypadku sprzedaży, przeniesienia lub fuzji, WhyDonate może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z tych Warunków Użytkowania na stronę trzecią. Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

9.4 Jeśli postanowienie niniejszej Umowy wymaga, aby powiadomienie zostało dokonane „na piśmie”, wymóg ten zostanie również spełniony, jeśli powiadomienie zostanie dokonane za pośrednictwem e-maila.

9.5 Te Warunki Użytkowania są regulowane przez prawo holenderskie. W przypadku wystąpienia sporu WhyDonate będzie dążyć do osiągnięcia polubownego rozwiązania z Użytkownikiem. Jeśli to nie będzie możliwe, spory wynikające z tej umowy będą, z wyboru WhyDonate, przedkładane właściwemu sądowi w Haarlem lub Amsterdamie, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.