WhyDonate logo

Algemene voorwaarden

Dit is om de rechten en verantwoordelijkheden te omschrijven van iedereen die de website gebruikt.

Aanmeldvoorwaarden WhyDonate

Deze Aanmeldvoorwaarden zijn van toepassing op de Doelen die zichtbaar willen worden op het platform van WhyDonate om op die manier donaties te werven.

Om het aanmeldproces zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen WhyDonate en het Doel. Indien je namens het Doel geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het aanmeldproces en geen gegevens in te vullen op het Platform.

Indien het Doel akkoord gaat met deze Aanmeldvoorwaarden gaat WhyDonate ervan uit dat het Doel op de hoogte is van de rechten en plichten zoals vermeld in deze Aanmeldvoorwaarden.

Deze Aanmeldvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door WhyDonate. De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 6-11-2023.​

1 Definities

1.1 WhyDonate; Stichting WhyDonate, statutair gevestigd te Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58490280.

1.2 Doel: Een geregistreerd bedrijf of individu met een maatschappelijk doel, die gebruik wil maken van de diensten van WhyDonate, teneinde giften te ontvangen van donateurs.

1.3 Gebruiker: Donateur die door middel van het gebruik van het Platform van WhyDonate aan een Doel kunnen doneren.

1.4 Platform: De WhyDonate software producten die te vinden zijn op https://whydonate.com.

1.5 Extern betalingssysteem: WhyDonate gebruikt Stripe, een extern betalingsplatform. Gedetailleerde informatie over de voorwaarden van Stripe vind je op hun website op https://stripe.com.

2 Aanmeldprocedure

2.1 WhyDonate maakt het voor Doelen mogelijk om via het Platform online zichtbaar en vindbaar te worden en op een gemakkelijke wijze donaties te werven.

2.2 Om gebruik te maken van het Platform en de diensten van WhyDonate, dient het Doel zich aan te melden op het platform. Indien het Doel zich heeft aangemeld en akkoord is gegaan met de Aanmeldvoorwaarden, komt er een overeenkomst tot stand. Na de aanmelding wordt het Doel geverifieerd door WhyDonate.

2.3 Het Doel is verplicht om in het aanmeldproces gevraagde informatie volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat het Doel zich met succes heeft aangemeld via de website, ontvangt het Doel een e-mail ter verificatie.

2.4 WhyDonate bepaalt naar eigen inzicht of het aangemelde Doel voldoet aan de eisen die WhyDonate stelt en is vrij om de aanmelding af te wijzen en de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.

2.5 Indien het Doel niet akkoord gaat met deze wijze van overeenkomst, dient zij het account op WhyDonate te beëindigen en niet langer gebruik te maken van deze diensten.

3 Duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat het aanmeldproces op het Platform is voltooid.

​3.2 De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, onmiddellijk  worden beëindigd.

4 Rechten en plichten WhyDonate

4.1 WhyDonate zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 WhyDonate zal zo spoedig mogelijk na aanmelding het Doel inrichten op het Platform. Het inrichten van het Platform zal geschieden op grond van de aangeleverde informatie door het Doel.

4.3 WhyDonate zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van het Doel verrichten, maar is daarbij niet gehouden aanwijzingen van het Doel betreffende de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde op te volgen.

4.4 WhyDonate heeft het recht de aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

​4.5 WhyDonate behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van WhyDonate. WhyDonate zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel buiten kantooruren om laten plaatsvinden en het Doel van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WhyDonate is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

5 Rechten en plichten van het Doel

5.1 Uitsluitend een statutair en wettelijk bevoegd of gevolmachtigd persoon is bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Indien het Doel geen rechtspersoon, maar een natuurlijk persoon is, is uitsluitend die persoon zelf bevoegd zich aan te melden bij WhyDonate. Indien de vertegenwoordiger van het Doel niet rechtsgeldig het Doel heeft vertegenwoordigd, is degene jegens WhyDonate aansprakelijk voor eventuele schade.

5.2 Het Doel is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door WhyDonate verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Doel door een derde zijn verkregen en dit niet aan WhyDonate te wijten is, is WhyDonate niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bij het vermoeden van misbruik van het account zal het Doel zo spoedig mogelijk WhyDonate op de hoogte stellen.

5.3 Bestanden, gegevens en/of materialen die het Doel op het platform plaatst of aanlevert aan WhyDonate maken geen inbreuk op rechten van derden, in bijzonder rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van het Doel of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

5.4 De overeenkomst zal worden uitgevoerd op grond van de door het Doel ingevulde informatie. Het Doel staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hem verstrekte informatie.

5.5 Het Doel zal zich te allen tijde verbinden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving die omtrent Doelen en fondsenwerving van toepassing is.

5.6 Het Doel verplicht zich alle ontvangsten verkregen uit de werkzaamheden van WhyDonate te besteden zoals dit in haar statuten, reglementen of persoonlijke omschrijving is vastgelegd.

​5.7 Indien het Doel niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer tot een tekortkoming van WhyDonate kunnen leiden en kan WhyDonate nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de tekortkoming.

6 Donaties ontvangen

6.1 De inkomende donatie transacties worden uitgevoerd door een Extern Betalingssysteem. De kosten voor gebruik van het betalingssysteem bestaan uit een percentage en vast bedrag en zijn als volgt:

Valuta Percentage Vast
GBP 1.90% 0.25
EUR 1.90% 0.25
USD 2.90% 0.30
CHF 2.90% 0.30
AUD 1.90% 0.30
NZD 2.90% 0.30
SGD 3.40% 0.50
CAD 2.90% 0.30
DKK 1.90% 2.00
PLN 1.90% 1.00
RON 1.90% 1.00
SEK 1.90% 1.80
NOK 2.90% 2.00
HUF 1.90% 85.00
BGN 1.90% 0.50
ALL 1.90% 25.00
AMD 1.90% 120.00
AZN 1.90% 0.60
BAM 1.90% 0.60
CZK 1.90% 6.50
RSD 1.90% 30.00
TRY 1.90% 9.00
UAH 1.90% 12.00
THB 3.65% 10.00
AED 2.90% 1.00
JPY 3.60% 0.00
MKD 2.90% 18.00
MDL 2.90% 6.00

In sommige gevallen rekent de betalingsleverancier extra kosten voor bepaalde PayPal of Credit Card (bijvoorbeeld zakelijke American Express kaarten) betalingen. Deze kosten worden dan doorberekend in de transactiekosten. 

6.2 Stripe (de betalingsverwerker van WhyDonate) heeft specifieke richtlijnen met betrekking tot de minimale uitbetaling van fondsen. Een uitgebreide lijst van deze regelgeving vind je hier.

6.3 WhyDonate rekent 0% platformkosten, tenzij de gebruiker er voor kiest om de ‘fooi optie’ van het donatieformulier te verwijderen. In dat geval rekent WhyDonate 3% platformkosten van het initieel gedoneerde bedrag zonder aftrek van betaalverwerkingskosten, ter vergoeding van de geleverde diensten en gebruik van het Platform.

6.4 Donaties worden uitbetaald zodra het bankrekeningnummer en identiteit van het Doel is bevestigd. Tot die tijd kunnen er wel donaties aan de inzamelacties van het Doel worden gedaan, maar nog niet worden uitbetaald. Indien het niet mogelijk is het bankrekeningnummer en/of identiteit te bevestigen, worden de donaties, minus transactiekosten, aan de donateurs terugbetaald. 

6.5 Ontvangen donaties worden automatisch maandelijks rond de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand uitbetaald aan het Doel. Het is ook mogelijk een directe uitbetaling aan te vragen binnen het WhyDonate account. Afhankelijk van de bank van het Doel staan de donaties binnen 3 werkdagen op de bankrekening. Donaties met een risico op storneringen (o.a. Incasso, Credit Card en PayPal) worden na 30 dagen vrijgegeven voor uitbetalingen. 

6.6 Het Doel kan alle donaties en uitbetalingen inzien in het WhyDonate account, teneinde de juistheid van de uitbetaling na te gaan.

6.7 Indien een donatie gestorneerd wordt of anderszins niet kan worden verkregen, maar reeds is uitbetaald aan het Doel, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitkering van WhyDonate aan het Doel. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij het Doel in rekening worden gebracht middels een automatische incasso.

6.8 De kosten voor een incasso stornering bedragen € 7,50 per stornering. De kosten voor een creditcard stornering bedragen €20,00 per stornering.

6.9 Indien blijkt dat een uitkering door WhyDonate zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze betaling onmiddellijk opeisbaar door WhyDonate en is het Doel gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten.

6.10 WhyDonate is bevoegd zonder opgaaf van redenen een ander betalingssysteem te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan. WhyDonate zal het Doel hiervan van te voren op de hoogte stellen.

​6.11 WhyDonate is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.

7 Persoonsgegevens en Privacy

7.1 Bij het registreren van een doel Doel op het Platform worden een aantal (persoons)gegevens opgevraagd, bijvoorbeeld de persoonsgegevens van de gemachtigde of de persoonsgegevens van het Doel zelf.

7.2 De persoonsgegevens die WhyDonate verzamelt, zijn nodig om de overeenkomst met het Doel op een juiste manier uit te voeren. WhyDonate vraagt je om gegevens in te voeren die wij nodig hebben om het Doel aan te melden en onze dienst uit te voeren.

7.3 WhyDonate respecteert de privacy van Doelen en donateurs. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmelding van het Doel worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld met de Externe betalingsprovider). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt.

7.4 Namen van donateurs zijn zichtbaar voor Doelen, tenzij een donateur een anonieme donatie heeft gedaan. Als ontvanger van deze persoonsgegevens, wordt het Doel aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Doel garandeert dat het op een verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de AVG omgaat met aan hen beschikbaar gestelde persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Beschikbaar gestelde persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door de donateur.

7.5 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je in ons aparte privacy- en cookiebeleid.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten die partijen wederzijds in het kader van uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stellen, blijven berusten bij de eigenaar of bij de derde van wie eigenaar het recht heeft verkregen.

8.2 Beide partijen verlenen hierbij aan elkaar uitsluitend een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks expliciet anders of afwijkend is bepaald.

8.3 Het gebruiksrecht houdt onder meer in dat Gebruikers van het Platform de mogelijkheid hebben intellectuele eigendommen van het Doel te kunnen tonen via social media kanalen.

8.4 WhyDonate is bevoegd beeldmerken van het Doel aan te passen indien dit de kwaliteit en bruikbaarheid van de beeldmerken ten goede komt.

​8.5 Het Doel verleent aan WhyDonate het recht om het beeldmerk van het Doel als aangeslotene van WhyDonate te tonen op het Platform.

8.6 Het Doel vrijwaart WhyDonate voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door het Doel op het Platform geplaatste of aan WhyDonate verstrekte bestanden, gegevens en/of materialen.

9 Garanties

9.1 Gebreken in/aan de programmatuur welke door het Doel of derden aan WhyDonate worden gemeld na de aanvang van werkzaamheden van WhyDonate zullen naar diens keuze, ofwel kosteloos worden gewijzigd, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan het Doel valt toe te rekenen.

​9.2 Voor het Platform geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

9.3 Donaties die via het Platform aan het Doel worden gedoneerd, komen binnen op de bankrekening van Stichting Derdengelden ‘Online Payments Foundation’. Zo beheert WhyDonate op geen enkel moment donateurs gelden en voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving voor platformen. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement kan door de schuldeisers geen aanspraak worden gedaan op de uit te betalen Donaties. Zo garandeert WhyDonate de uitbetaling van de Donaties aan het Doel.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van WhyDonate tegenover het Doel, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door het Doel aan WhyDonate betaalde vergoedingen uit hoofde van artikel 6.1 en 6.2.

10.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan het Doel is toe te rekenen.

10.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van WhyDonate beperkt tot de directe schade van het Doel.

10.4 WhyDonate is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door het Doel) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van het Doel tot gevolg hebben.

10.5 WhyDonate heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

​10.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WhyDonate.

11 Overmacht

11.1 Zowel het Doel als WhyDonate zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

11.2 Onder overmacht vallen onder meer situaties, waarbij er sprake is van onderbrekingen en/of blokkeringen van de toegang tot het Platform als gevolg van technische storingen in de data, communicatie, handelingen van andere Gebruikers dan wel situaties van niet nakoming, die voortvloeien uit handelingen of nalaten van het Doel.

12 Geheimhouding

12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

​12.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

13 Niet-nakoming

13.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het Doel, heeft WhyDonate het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij schadeplichtig is.

​13.2 Indien een der partijen niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, is die partij onmiddellijk in verzuim en is de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.

13.3 In geval zich een ontbinding voordoet zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

13.4 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:

 1. a) openstaande betalingen;
  b) geheimhouding;
  c) privacy;
  d) intellectuele eigendomsrechten;
  e) aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als partijen op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kunnen maken.

14 Slotbepalingen

14.1 Op deze overeenkomst en Aanmeldvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil ontstaat, spannen beide partijen zich in om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van WhyDonate, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem of Amsterdam, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

14.2 WhyDonate mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits hij ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als het Doel en onverlet de onverkorte handhaving van contractuele verplichtingen van WhyDonate jegens de het Doel.

14.3 Afwijkingen van deze Aanmeldvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

14.4 Indien een bepaling uit de Aanmeldvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Aanmeldvoorwaarden aan. WhyDonate zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze Aanmeldvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

14.5 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag WhyDonate haar rechten en verplichtingen uit deze Aanmeldvoorwaarden overdragen aan een derde. Het Doel wordt hiervan op de hoogte gesteld.

​14.6 Alle bedragen genoemd in deze Aanmeldvoorwaarden zijn onder voorbehoud van toekomstige prijsveranderingen.

14.7 Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op personen en/of organisaties die via de diensten van WhyDonate een donatie doen of een geldinzamelingsactie voor een Doel opzetten.

Om het doneren zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen WhyDonate en jou als Gebruiker. Indien je geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het doneerproces, het aanmaken van een actie en geen gegevens in te vullen op het Platform.

Indien je akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden gaat WhyDonate ervan uit dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door WhyDonate. De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 13-10-2022.​

1 Definities

1.1 WhyDonate; Stichting WhyDonate, statutair gevestigd te Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58490280.

1.2 Doel: Een geregistreerd bedrijf of individu met een maatschappelijk doel, die gebruik wil maken van de diensten van WhyDonate, teneinde giften te ontvangen van donateurs.

1.3 Gebruiker: Donateur die door middel van het gebruik van het Platform van WhyDonate aan een Doel kunnen doneren.

1.4 Platform: De WhyDonate software producten die te vinden zijn op https://whydonate.com.

1.5 Extern betalingssysteem: het externe betalingssysteem van Online Payment Platform en Stripe. Informatie en algemene voorwaarden van Online Payment Platform zijn te vinden op https://onlinepaymentplatform.com/ en voor Stripe op https://stripe.com.

2 Algemeen

2.1 WhyDonate maakt het voor Gebruikers mogelijk om via het Platform donaties te doen aan één of meerdere Doelen of acties. Ook kan een Gebruiker een geldinzamelingsactie voor een Doel opzetten.

2.2 WhyDonate zorgt er voor dat donaties die via het Platform zijn gedaan terechtkomen bij het Doel. Het gebruik van het Platform is, naast het doen van donatie, gratis.

2.3 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kan er geen donatie plaatsvinden of inzamelactie worden opgezet. Indien er tegen de wil van de Gebruiker een overeenkomst is gesloten, dan dient de Gebruiker dit z.s.m. kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected].

3 Donaties

3.1 Indien de Gebruiker een donatie wil doen via het Platform, dient de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en vervolgens alle stappen van het donatieproces en betalingsproces succesvol te doorlopen.

3.2 De Gebruiker bepaalt zelf aan welk Doel gedoneerd wordt, de hoogte van het gewenste bedrag van de donatie en de frequentie van de donatie (eenmalig of periodiek).

3.3 Het gedoneerde bedrag wordt na aftrek van (transactie)kosten overgemaakt aan het Doel. Donaties worden automatisch maandelijks rond de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand uitbetaald aan het Doel. Het is ook mogelijk een directe uitbetaling aan te vragen binnen het WhyDonate account. Afhankelijk van de bank van het Doel staan de donaties binnen drie werkdagen op de bankrekening.

3.4 Succesvol afgeronde donaties worden te allen tijde uitbetaald aan het Doel. Het is niet mogelijk de donatie ongedaan te maken. Tenzij er geen uitbetaling kan plaatsvinden door het ontbreken van een geverifieerde bankrekening of identiteit van het Doel.

4 Rechten en plichten WhyDonate

4.1 WhyDonate zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 WhyDonate heeft het recht door Gebruiker aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

4.3 WhyDonate behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van WhyDonate. WhyDonate is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

4.4 Hoewel WhyDonate tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt WhyDonate geen garantie over de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

4.5 Wanneer WhyDonate hyperlinks naar informatie van Doelen aanbiedt, betekent dit niet dat WhyDonate deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. WhyDonate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie. Derhalve kan WhyDonate op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4.6 Gebruikers van het Platform kunnen zelf inhoud plaatsen in het Platform. WhyDonate oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. WhyDonate zal klachten over gebruikersinhoud te allen tijde onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen of verwijderen. Voor klachten of opmerkingen dient de Gebruiker of bezoeker contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar: [email protected].

5 Persoonsgegevens en Privacy

5.1 Indien je als Gebruiker een donatie wil doen of een inzamelingsactie wil starten, dan vragen wij je om tijdens de registratie een aantal (persoons)gegevens in te voeren.

5.2 De persoonsgegevens die WhyDonate van jou als Gebruiker verzamelt, zijn nodig om de overeenkomst met jou op een juiste manier uit te voeren. WhyDonate vraagt je om deze gegevens in te voeren omdat ze nodig zijn om een donatie uit te voeren of een geldinzamelingsactie op te zetten.

5.3 WhyDonate respecteert jouw privacy. Gegevens van Gebruikers worden vertrouwelijk wordt behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst tussen WhyDonate en Gebruiker uit te voeren. Een derde partij waarmee gegevens gedeeld worden is bijvoorbeeld onze Externe betalingsprovider. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt.

5.4 Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in ons aparte privacy- en cookiebeleid.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van WhyDonate tegenover de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis – waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt – beperkt tot het aan WhyDonate gedoneerde bedrag door de Gebruiker.

6.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.

6.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van WhyDonate beperkt tot de directe schade van de Gebruiker.

6.4 WhyDonate is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door het Doel) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van het Doel tot gevolg hebben.

6.5 WhyDonate heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van de Gebruiker zelfstandig ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

6.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WhyDonate.

7 Intellectuele eigendomsrechten WhyDonate

7.1 Indien de Gebruiker gebruikt maakt van het Platform, is het verboden om:

 1. a) het Platform op een niet aan de Gebruiker toebehorend apparaat te installeren;
  b) het Platform op een (peer to peer) netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;
  c) een subtoestemming tot het gebruik van het Platform te verstrekken;
  d) het Platform aan te passen, de broncode te achterhalen en/of afgeleide werken van het Platform te ontwikkelen.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van het Platform liggen bij WhyDonate of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WhyDonate, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

7.3 Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van het Platform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

7.4 Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden en/of op het Platform wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat de Gebruiker mag maken van het Platform is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven.

7.5 Op basis van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent WhyDonate de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van het Platform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden in het Platform ter beschikking worden gesteld.

7.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij WhyDonate of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer -maar niet daartoe beperkt- niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WhyDonate substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

7.7 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. ​

8 Uploaden/ ter beschikkingstelling van informatie

8.1 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan WhyDonate, staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruiker bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en dat de Gebruiker gerechtigd is om aan WhyDonate de rechten te verlenen als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.2. Gebruiker garandeert dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met de wet en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van de Gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

8.3 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruiker toebehoren met betrekking tot de informatie die door de Gebruiker via het Platform ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van het Platform.

8.4 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan WhyDonate (waarmee in deze Gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de Gebruiker automatisch aan WhyDonate een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, (sub)licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:

 1. a) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met een dienst van WhyDonate;
  b) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met een dienst van WhyDonate;
  c) het recht te verlenen om enige door de Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van WhyDonate en van het Platform, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat WhyDonate op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

8.5 De Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van WhyDonate of derden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

8.6 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt aan WhyDonate gebruikt zullen worden gebruikt door andere gebruikers van WhyDonate. WhyDonate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door gebruikers van WhyDonate. De Gebruiker erkent mede dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker beschikbaar stelt aan WhyDonate door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.7 WhyDonate is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door de Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

8.8 De Gebruiker staat er jegens WhyDonate voor in dat de Gebruiker volledig rechthebbende is ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker aan WhyDonate ter beschikking stelt en dat de Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen.

8.9 De Gebruiker vrijwaart WhyDonate en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van de Gebruiker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door WhyDonate gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

9 Slotbepalingen

9.1 Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

9.2 Indien een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. WhyDonate zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

9.3 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag WhyDonate haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde. Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld.

9.4 Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.

9.5 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat, zal WhyDonate zich inspannen om met de Gebruiker tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van WhyDonate, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem of Amsterdam, tenzij dwingend recht anders bepaalt.